Mer om psykologutbildningen

Mer om psykologutbildningen

Psykologexamen
Kraven för psykologexamen uppnås efter slutförda studier inom programmet om sammanlagt 300 högskolepoäng (hp).

De övergripande examensmålen är följande:
Kunskap och förståelse
För psykologexamen skall studenten
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan
vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
– visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och
åtgärd avseende individer, grupper och organisationer,
– visa fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och familjeförhållanden
som påverkar olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor
och män, och
– visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För psykologexamen skall studenten
– visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling,
– visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi,
– visa fördjupad förmåga att självständigt planera, leda och genomföra
förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning
på individer, grupper, organisationer och miljöer,
– visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och
utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom verksamhetsområdet,
– visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
– visa förmåga att för berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för
utredning, åtgärd och resultat samt i enlighet med relevanta författningar
dokumentera dessa, och
– visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda
relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar
med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För psykologexamen skall studenten
– visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga,
– visa fördjupad förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar
utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och
utvecklingsarbete,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och
deras närstående, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande
utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För psykologexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Utöver dessa mål gäller följande för Psykologprogrammet
Psykologprogrammet bygger på psykologin som vetenskap. Ämnesstudierna har genomgående forskningsanknytning, med aktualisering av psykologins teorier, metoder och problem. Kritiskt tänkande stimuleras, bland annat genom vetenskapsteoretiska resonemang och genom problemorienterade inslag. Laborationer och färdighetsträning intar en framskjuten plats redan från början av utbildningen.

Kunskaper inom andra ämnen som är ägnade att ge alternativa perspektiv och breda synsätt på problem inom psykologernas arbetsområden förmedlas. Stor vikt läggs vid att programmet utformas på ett sådant sätt att integrering av olika kunskapsområden, samt att teori, metod och tillämpning främjas.

Utbildningen är föremål för fortlöpande omprövning med införlivande av nya kunskapsområden som har relevans för psykologisk yrkesverksamhet.

Undervisning
Utbildningen ges på heltid över tio terminer. Kurserna skall läsas i den ordning studieplanen för aktuell termin föreskriver. Parallelläsning av flera kurser inom programmet medges inte vid normal studiegång.

Undervisningen ges i form av lektioner, seminarier, gruppövningar och instruktioner. Handledning ges vid laborationer och praktiska övningar och i samband med rapportskrivning, vanligen i grupp om två till sex studenter. I mitten av utbildningen ingår en praktikkurs under individuell handledning av en yrkesverksam legitimerad psykolog och under dess senare del ingår psykoterapeutiskt klientarbete under handledning av legitimerad psykoterapeut, vanligen i grupp om tre till fyra studenter. I slutet av programmet författas ett vetenskapligt examensarbete under handledning, individuellt eller i grupp om högst två studenter.


Kurser som ingår i en psykologutbildning
1. Introduktion till psykologi, 7.5 hp
2. Kognitions- och inlärningspsykologi I, 7.5 hp
3. Utvecklingspsykologi I, 7.5 hp
4. Personlighetspsykologi I, 7.5 hp
5. Forskningsmetod I, 7.5 hp
6. Biologisk psykologi I, 7.5 hp
7. Perceptionspsykologi I, 7.5 hp
8. Socialpsykologi I, 7.5 hp
9. Gruppsykologi I, 7.5 hp
10. Sociologi I, 7.5 hp
11. Köns-, genus- och etniska perspektiv inom psykologin I, 7.5 hp
12. Utvecklingspsykologi II, 7.5 hp
13. Vuxenliv och åldrande I, 7.5 hp
14. Personlighetspsykologi II, 7.5 hp
15. Psykiatri/psykopatologi I, 7.5 hp
16. Undersökningsmetoder och rapportering I, 7.5 hp
17. Utredningsmetodik I, 15 hp
18. Klinisk psykologi med psykodynamisk inriktning I, 7.5 hp
19. Klinisk psykologi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning I, 7.5 hp
20. Socialkunskap, etik och professionellt förhållningssätt I, 7.5 hp
21. Psykologpraktik, 22.5 hp
22. Psykoterapi med teoretisk fördjupning I inom vald inriktning, 7.5 hp
23. Hälsopsykologi och beteendemedicin I, 7.5 hp
24. Människa och miljö I, 7.5 hp
25. Organisationsteori I, 7.5 hp
26. Psykoterapi med teoretisk fördjupning inom vald inriktning II, 7.5 hp
27. Arbets- och organisationspsykologi I, 7.5 hp
28. Arbets- och organisationspsykologi II, 7.5 hp
29. Forskningsmetod II, 7.5 hp
30. Psykoterapi med teoretisk fördjupning inom vald inriktning III, 7.5 hp
31. Forskningsmetod III, 7.5 hp
32. Examensarbete, 30 hp
33. Valfri breddning/fördjupning, 15 hp

I kurserna 21 och 30 ingår dessutom egenterapi, motsvarande totalt 50 timmar individualterapi eller 120 timmar i grupp, motsvarande 3 hp.

Psykologexamen
Kraven för psykologexamen uppnås efter slutförda studier inom programmet om sammanlagt 300 högskolepoäng (hp).