Mer om specialistutbildningen

I specialistutbildningen ingår:

Introduktionskursen som är obligatorisk och inleder specialistutbildningen. Den är gemensam för samtliga områden och ska lägga grunden för fortsatt fördjupning och tillämpning i specialistkollegium.

Syftet med kursen är att arbeta med och fördjupa professionens gemensamma förutsättningar i form av professionella och juridiska ramar och etiska betingelser, samt att fördjupa psykologens professionella förhållningssätt mot utvecklingen till specialist.

Innehållsmässigt berör kursen specialistrollen, etik, lag och förordning, professionella frågor, kulturell och professionell självreflektion, rollen som ledare, handledare, lärare och konsult.

Sex obligatoriska specialistkurser som kan vara av två slag:

Fördjupningskurser förmedlar innehåll som utgör del av den kunskapsmassa som definierar en specialistinriktning. Fördjupningskurser är inriktningsspecifika. Undantaget är inriktningar som överlappar varandra, då en kurs kan utgöra fördjupning för mer än en inriktning.

En breddkurs har relevans för en eller flera specialistinriktningar eller hela specialistområden, men utgör inte som breddkurs del av den kunskapsmassa som definierar en specialistinriktning. En kurs kan både förmedla inriktningsspecifik kunskap och vara fördjupningskurs för en inriktning och samtidigt utgöra breddkurs för en eller flera andra inriktningar.

En specialistkurs för psykologer innebär utbildning på en nivå som är högre än den som gäller för grundutbildning för psykologer och är avsedd för leg psykologer som ska bli specialister. Lärandemålen i samtliga specialistkurser omfattar kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt. Riktvärde för omfattningen på en specialistkurs är motsvarande 5 veckors heltidsstudier med 800-1000 sidor litteratur och ca 7,5 HP.

Specialistkollegium, vars syfte är att, tillsammans med introduktionskursen som teoretisk bas, vara ett forum för analys och reflektion över den egna yrkesutövningen.

Detta med avseende på kunskaps- och färdighetsöverföring, organisatoriska processers betydelse, yrkesetiska och juridiska överväganden och samverkan med andra professioner.

Kollegierna är också ett forum för de blivande specialisterna att i ett kollegialt sammanhang ta upp frågeställningar som rör det vetenskapligt arbetet och andra delar av specialistutbildningen.

Kollegierna är sammansatta av 8 deltagare med olika specialistinriktningar. De leds av en mentor som är leg psykolog och specialist.

Omfattningen är 120 tim fördelade på 6 terminer inkl 2-3 heldagar/termin.

Vetenskaplig metod och kommunikation för ST-psykologer, ges av Psykologförbundet i samarbete med IHPU Psykologutbildarna. Kursen ingår f.n. som icke obligatoriskt moment för Specialistutbildningen för psykologer men kommer inom kort bli obligatorisk (skrivet sept 2016). Kursen syftar till att förbereda för specialistarbetet och att kritiskt kunna granska och tillgodogöra sig ny forskningskunskap.

Skriftligt specialistarbete, dvs en forskningsartikel. 

Specialistarbetet syftar till att utveckla teoretisk och praktisk vetenskaplig kompetens hos ST-psykologen i enlighet med de generella lärandemålen för specialistutbildningen. 

• Förmåga att arbeta enligt ett vetenskapligt förhållningssätt

• Förmåga att arbeta evidensbaserat

• Förmåga att kunna ta till sig, utvärdera och implementera nya metoder (t ex behandlingsmetoder, mätmetoder)

I det skriftliga specialistarbetet skall ST-psykologen dokumentera sin kompetens att förhålla sig vetenskapligt till information och material man påträffar i sin yrkesverksamhet och att kommunicera vetenskaplig kunskap. Övergripande krav är att specialistarbetet skall vara relevant för psykologarbete på specialistnivå inom det tillämpningsområde och den inriktning för vilken specialistbehörighet söks. Arbetet skall även utgöra ett kunskapstillskott för professionen, dvs psykologer och psykologisk verksamhet, inom den valda inriktningen.  Specialistarbetet skall vara utformat enligt de riktlinjer som gäller för publicering i internationella referentgranskade, vetenskapliga tidskrifter, inklusive etiska hänsyn.