Affärsidé, vision, kärnvärden och företagets namn

Affärsidé
Utvecklingszonen erbjuder praktisk och modern psykologisk kunskap och kompetens till företag, offentliga organisationer och privatpersoner genom utvecklingsprogram, coachning, handledning, utbildning och KBT-behandling. Det uttalade målet är att alla insatser ska göra påtaglig skillnad för kunden.

Mission
Utvecklingszonen sprider praktiska psykologiska forskningsrön på ett sätt som är enkelt, tillämpbart och omystiskt. Vi hjälper individer, företag och organisationer att finna sin utvecklingszon.

Kärnvärden
·    Tillämpad vetenskap och goda relationer
·    Positiv förstärkning och värderad riktning
·    Långsiktighet och mätbarhet

Tillämpad vetenskap och goda relationer
I Utvecklingszonen hämtas främst kunskap från modern och tillämpbar psykologisk forskning. Vi strävar efter att välja teorier och metoder som har gott vetenskapligt stöd och som är praktiskt tillämpbara i människors vardag, hemma och på arbetet – individuellt, i grupp och i organisationer.

Goda relationer är helt avgörande för hälsa, välbefinnande och effektivitet. Det gäller på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi hjälper er att förbättra kommunikationen och främja goda relationer. Olika typer av sociala interaktioner är den mest kraftfulla förstärkaren vi har för mänskligt beteende, och ett gott socialt stöd är det mest kraftfulla skyddet som finns mot olika typer av stress och påfrestningar. Det finns det gott om forskningsstöd för.

Positiv förstärkning och värderad riktning
Utvecklingszonens förändringsinsatser går i första hand ut på att förstärka positiva beteenden och att få beteendena i sig själva att upplevas som belönande. På det sättet får insatserna positiva effekter på såväl prestationer, engagemang som socialt samspel.

Värderad riktning bygger på att dels ha en klar uppfattning om vad som är allra viktigast, dels på att se till att det som är viktigast faktiskt styr beslut och handlingar.

Värderad riktning handlar om att omsätta individers och organisationers värdegrund i praktiken, det vill säga att hitta nyckelbeteenden som går i värderad riktning.

Värderad riktning är en förutsättning för långsiktig positiv utveckling och framgång, för individer, företag och organisationer. I värderad rikting finns en enorm potential till att hitta drivkraft och känsla av tillfredsställelse i sin vardag, både privat och på arbetet.

Långsiktighet och mätbarhet
För att en förändring ska vara långsiktigt hållbar och ge effekt, krävs vanligtvis mer än en enstaka utbildningsinsats. Det behövs också någon form av uppföljning, helst över tid.

När man gör något mätbart går det också lättare att följa upp och ge feedback. Mätbarhet skapar synlighet. Hur många positiva återkopplingar har du givit till dina elever eller medarbetare idag? Hur har du fördelat återkopplingen? De som har störst svårigheter behöver ofta mest positiv återkoppling på det de gör som faktiskt fungerar.

Vi gör det vi heter
Företagets namn, Utvecklingszonen, summerar vad arbetet går ut på: att hjälpa människor och organisationer att skapa sina egna utvecklingszoner.

Ordet utvecklingszonen är en översättning från det engelska begreppet zone of proximal development, ZPD, som myntades av psykologen Lev Vygotsky. Utvecklingszonen är skillnaden mellan vad man kan åstadkomma utan hjälp och med hjälp. Med andra ord: Men hjälp kommer vi längre i vår utveckling än vad vi gör på egen hand och vi utvecklas snabbare.

Med goda relationer, stöd i vetenskapliga principer för utveckling, tydliga mål, höga förväntningar, mycket stöd och kontinuerlig uppföljning, kan utvecklingen accelerera till helt nya nivåer. Det gör skillnad!

Tjänsteutbud

Tjänsterna finns inom 3 områden: KBT tjänster, ledarskap och organisation samt prestationspsykologi.

© Utvecklingszonen