Lagar och etik

Som legitimerad psykolog står jag och annan legitimerad personal under överinseende av Socialstyrelsen och följer de lagar och kvalitetskrav Socialstyrelsen satt upp. Som psykolog och medlem i psykologförbundet följer jag även yrkesetiska principer för psykologer i norden, EPNP.

EPNP bygger på The European Federation of Professional Psychologists Association (EFPPA) Meta code of Ethics. EPNP 1998, innehåller bland annat riktlinjer för hur man i sin profession väger in:

Respekt för individens rättigheter och värdighet
Vi respekterar och främjar utvecklingen av varje människas grundläggande rättigheter, värdighet och värde. Vi respekterar individens rätt till privatliv, förtrolighet, självbestämmande och autonomi, i enlighet med våra andra professionella skyldigheter och enligt gällande lag.
Yrkesmässig kompetens
Vi strävar efter att utveckla och behålla hög yrkesmässig kompetens i vårt arbete. Vi eftersträvar medvetenhet om våra yrkesmässiga och mänskliga starka och svaga sidor, så vi realistiskt kan värdera med vilken kompetens vi kan ta på oss arbetsuppgifter. Vi går endast in i arbetsuppgifter eller erbjuder de tjänster som vi är kvalificerad för genom utbildning, träning och erfarenhet.
Ansvar
Vi är medvetna om vårt professionella och vetenskapliga ansvar inför våra klienter och till den organisation och det samhälle, som han eller hon lever och verkar i. Vi undviker att göra skada och ansvarar för våra handlingar och försäkrar oss så långt det är möjligt att våra tjänster inte missbrukas. Detta innebär att vi har ett gemensamt ansvar att använda våra kunskaper professionellt, vetenskapligt och etiskt gentemot individ, organisation och samhälle.
Yrkesmässig integritet
Vi strävar efter att främja yrkesmässig integritet inom forskning, undervisning och tillämpning av våra kunskaper. Detta innebär att vi uppträder ärligt, opartiskt och respektfullt gentemot andra. Vi försöker synliggöra och klargöra vår roll för andra relevanta parter i de olika sammanhang vi verkar.

© Utvecklingszonen