Ledarskap & Organisation

Utvecklingszonen vänder sig både till ledare och medarbetare. Här kan ni få hjälp att omsätta era behov av förändring och utveckling till praktiskt genomförbara åtgärder. Vi grundar oss på Organizational Behavior Management (OBM), Lean Management och modern organisationspsykologisk forskning. OBM är en organisationstillämpning av teorier och metoder som används inom KBT och annan modern psykologi.

Insatserna passar för organisationer och ledare som tror på att prestationer och arbetsglädje går hand i hand, och som är beredda att lägga tid på långsiktigt hållbart utvecklingsarbete.

Utvecklingszonen arbetar tillsammans med er och bryter ned er övergripande strategi till viktiga nyckelbeteenden i organisationen. Det är bara genom rätt beteenden som ni kan leverera era löften till kunden.

Chefsutveckling

Utvecklingszonen har lång erfarenhet av att stödja chefer i deras utveckling. Upplägget skräddarsys efter era behov. Det kan vara individuellt eller i grupp.

Coachning av medarbetare

Att erbjuda medarbetarna coachning av en utomstående part är ett effektivt sätt för att åstadkomma förändring. Upplägget skräddarsys efter era behov.

Ledarskapsutbildningar

Exempel på utbildningar:

  • Viljan till förändring – från tydliga värderingar till långsiktig förändring
  • Bra ledarskap och bra resultat – prestation och arbetsglädje går hand i hand
  • Hälsofrämjande ledarskap – att förebygga och hantera stress i organisationen
  • Att leda sig själv – långsiktigt hållbart ledarskap

Organisationsutveckling

Insatserna bygger på vår kompetens inom om organisationsutveckling och noggrann analys av er situation. Kanske vill ni ha stöd för att implementera kvalitetsarbete i organisationen eller för att förankra en ny inriktning. Upplägget skräddarsys utifrån era behov.

Processhandledning

Forskning om effektiva team har påvisat vikten av samsyn runt teamets uppdrag, mål och roller. Grundläggande är även att det finns tillit mellan gruppmedlemmarna att kulturen främjar samarbete och kundnytta. Via processhandledning får gruppen både möjlighet lära känna varandra bättre och att utveckla samsynen. Via gemensamma diskussioner om viktiga områden som gruppen arbetar med stärks såväl gruppidentiteten som den professionella identiteten. Normer lyfts fram och kan ifrågasättas och etiska dilemman får möjlighet belysas från olika perspektiv.

Handledarens roll

Handledarens roll är att skapa ett tryggt gruppklimat, ge utrymme för allas röster, hjälpa till genom utforskande frågor och facilitera processen.

Frågeställningarna kan handla om många olika saker som yrkesrollen, känslor som väcks i mötet med klienter, värderingar, juridiska och etiska ställningstaganden, frågor runt metoder och hur arbetet organiseras.

En typisk handledningsprocess

Starten av handledningen med en ny grupp startar med att alla får berätta om sin bakgrund och sig själva. Vi diskuterar sedan ömsesidiga förväntningar mellan gruppdeltagare och handledare, samt kommer överens om ramar och struktur för handledningen. Ofta hinner vi också gå in på någon frågeställning som någon gruppdeltagare lyft. Senare tillfällen börjar ofta med uppföljing från förra gången, någon form av incheckning där alla får möjlighet sätta ord på vad de funderar över och hur de mår i sitt arbete (och ev. sitt liv i övrigt) samt om de har något att lyfta för en fortsatt gemensam diskussion.

Som handledare kan jag ofta ha med någon utvecklande fråga eller lära-känna-fråga att reflektera över. Den gemensamma diskussionen startar med utforskande frågor från handledaren och sedan kommer andra gruppdeltagare in. Under diskussionen kommer löpande sammanfattningar och reflektioner från handledaren. Vanligtvis avslutas den med någon form av avstämning där den som tagit upp frågan bör ha fått hjälp hantera känslor eller fått med sig verktyg och idéer om hur en kan gå vidare.

Teoretisk bakgrund

Jag bygger handledningen dels på min psykologutbildning som i grunden som spänner över många olika områden, från gruppsykologi, personlighetspsykologi, samtalsmetoder, bemötande, emotioner, hur vi tolkar och upplever saker osv. Sedan är jag specialiserad inom dels KBT-där jag har psykoterapeututbildning och handledarutbildning, dels inom OBM som man kan säga är en anpassning av beteendeinriktad KBT till grupp- och organisations-sammanhang. Jag har lång erfarenhet av arbetet med stress både på individ och gruppnivå och är påläst inom stressforskning. I mitt tidigare arbete som platschef och verksamhetschef har jag med mig mycket organisations- och ledarskapserfarenhet som även påverkar mitt arbete med grupper.

Beteenden i sammanhang

Det perspektiv som mest influerat mitt arbete både på individ och gruppnivå är den typen av psykologi som kallas funktionell kontextualism. Det är en beteendeinriktad psykologi där man alltid ser individen i sin kontext, där vi alla lever i två kontexter, dels vår historiska kontext, dels i vår aktuella kontext. Vi fungerar alla annorlunda i grupp än när vi är ensamma eller i vår familj. Vårt beteende beror alltid både på vår historia och det aktuella sammanhanget. Vi påverkas av våra tidigare erfarenheter i grupp och det som händer här och nu i den grupp vi är just nu. 

Acceptance and Commitment Therapy är ett exempel på en terapiform som både hör till KBT-området och som också räknas som funktionell kontextualism, även Organizational Behavior Management (OBM) som jag har utbildning i, hör till funktionell kontextualism. Inom det området och även inom övrig KBT, fokuserar man mycket på beteendeförändring och att göra det som fungerar, samtidigt är relationer, allians, lyssnande, förståelse, acceptans, närvaro, bekräftelse osv alltid viktiga delar. I övrigt läser jag ständigt på om nya forskning inom psykologi både för individer och grupper och blir glad av att få dela med mig av användbara rön.

Teamarbete

Ett team består av personer som har sin givna roll och som jobbar mot gemensamma mål, medan en grupp består av ett antal slumpvis sammansatta personer om jobbar för sina egna mål. Att lägga ner arbete på att bygga ett välfungerande team lönar sig alltid.