Om Utvecklingszonen

Utvecklingszonen

Oavsett om du själv eller din organisation mår toppen, botten eller sisådär finns det möjligheter att utvecklas. Fröet till utveckling finns hos alla människor och i alla organisationer. Med rätt stöd går det att förflytta sig till sin eller sin organisations utvecklingszon.

Utvecklingszonen AB är specialiserad på förändring som gör skillnad. Med hjälp av vetenskapligt beprövad praktisk psykologi ser vi tillsammans med dig till att aktiviteter och beteenden förändras i önskad riktning. Det räcker nämligen inte att bara tänka eller tycka nytt, man måste också göra nytt för att det ska bli någon skillnad.

När människorna i din organisation hittar nya beteendemönster kommer belöningarna snart: ökad trivsel, bättre effektivitet och inte minst nöjdare kunder.

Utvecklingszonen drivs av Mikael Malmberg, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, handledare i KBT och ledarskapskonsult i OBM. Mikael har under många år har hjälpt både individer och organisationer att utvecklas. För vissa uppdrag samarbetar Utvecklingszonen med underkonsulter som Mikael känner väl och har gott förtroende för.

Mina kunder är framförallt offentlig sektor och privata företag främst i Gävleborg och Dalarna.

Vill du göra skillnad? Välkommen till Utvecklingszonen.

Läs mer om Utvecklingszonen

Om Mikael Malmberg

Bakgrund

Utvecklingszonen AB startades 2011. Jag som driver Utvecklingszonen heter Mikael Malmberg är leg psykolog och leg psykoterapeut och handledare med inriktning mot kognitiv beteendeterapi. Min psykologutbildning gjorde jag under senare delen av 90-talet på Uppsala universitet. Jag genomförde psykoterapeututbildningen i KBT 2004- 2006, även den gjorde jag på Uppsala universitet. Under 2011 blev jag färdig med min utbildning till psykoterapihandledare vid Stockholms universitets med KBT-inriktning. Jag har även fördjupat mig inom beteendeanalytisk organisationsutveckling, en svensk variant av Organizational Behavior Management som jag utbildade mig i mellan 2007-2009. Under 2014-2016 har jag kompletterat min utbildning för att bli specialistpsykolog inom klinisk psykologi och fick min behörighet som klinisk specialist september 2016.

Mitt arbete idag består bl. a. av eget behandlingsarbete, handledningsuppdrag inom behandlingsarbete, omvårdnad, personalhandledning, chefsstöd och coachning. Jag gör även organisationutvecklingsgsuppdrag och utbildningsinsatser gällande t. ex. kvalitetsfrågor, arbetsklimat, friskvård och bemötande.

Jag har från 2003 till 2010 arbetat på PBM Sweden AB som chef, behandlare, handledare, utbildare och organisationskonsult. I mitt arbete har jag även jobbat med internt ledarskap och metodutvecklingsarbete på PBM. I det interna chefskapet på PBM har jag varit platschef i Hudiksvall och Söderhamn, regionchef Gävleborg, verksamhetschef för alla PBM:s kontor i Sverige samt kvalitets- och utvecklingschef.

Innan jag började på PBM arbetade jag som psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Söderhamn och Gävleborg under tre och ett halvt år. Där hade jag mycket fokus på att föra in metoder som hade gott vetenskapligt stöd och var väl utvärderade och beprövade (s.k. evidensbaserade metoder) samt att på olika sätt arbeta för att systematiskt utvärdera behandlingsinsatserna. I behandlingsarbetet på BUP lärde jag mig bland annat hur viktigt det är att arbeta med barnens nätverk för att nå bra resultat.

Jag brinner för att föra ut tillämpad vetenskap och tillämpad psykologi till olika områden i samhället. Min mission är att bidra med praktisk och begriplig psykologi. 

Yrkesföreningar

Jag har medlemskap i följande föreningar:

  • Sveriges psykologförbund
  • Psykologföretagarna
  • Sveriges kliniska psykologer
  • Beteendeterapeutiska föreningen
  • OBM Network

Fritid

På min fritid ägnar jag mig åt, förutom umgås med familjen,  träning och friluftsliv i alla möjliga former. Sedan barnen blev vuxna har det blivit betydligt mer tid för det jag gillar. Mest traillöpning, toppturer, simning i öppet vatten och swimrun, men jag är mer än gärna i rörelse på alla tänkbara sätt som, MTB, gravelbike, landsvägsracer, kajakpaddling, SUP-paddling, snowboard, längdskidor och fjällvandring får också en hel del utrymme, tillsammans med fotografering av diverse naturupplevelser och vardagsäventyr – alla bilder på hemsidan är mina egna. Sedan 2014 arrangerar jag olika lopp och driver en multisportförening tillsammans med några andra eldsjälar. Sen blir det förstås en hel del romaner, populärvetenskap, facklitteratur och podcasts, och musik och filmer och tv-serier Om jag har tid och energi  vill jag gärna göra något praktiskt som att  skruva med gamla bilar och snickra. För mer om mig och min fritid kan ni kolla www.motionzonen.se

Affärsidé, vision, kärnvärden och företagets namn

Affärsidé

Utvecklingszonen erbjuder praktisk och modern psykologisk kunskap och kompetens till företag, offentliga organisationer och privatpersoner genom utvecklingsprogram, coachning, handledning, utbildning och KBT-behandling. Det uttalade målet är att alla insatser ska göra påtaglig skillnad för kunden..

Mission

Utvecklingszonen sprider praktiska psykologiska forskningsrön på ett sätt som är enkelt, tillämpbart och omystiskt. Vi hjälper individer, företag och organisationer att finna sin utvecklingszon.

Kärnvärden

  • Tillämpad vetenskap och goda relationer
  • Positiv förstärkning och värderad riktning
  • Långsiktighet och mätbarhet

Tjänsteutbud

Tjänsterna finns inom 3 områden: KBT tjänster, ledarskap och organisation samt prestationspsykologi.

Tillämpad vetenskap och goda relationer

I Utvecklingszonen hämtas främst kunskap från modern och tillämpbar psykologisk forskning. Vi strävar efter att välja teorier och metoder som har gott vetenskapligt stöd och som är praktiskt tillämpbara i människors vardag, hemma och på arbetet – individuellt, i grupp och i organisationer.

Goda relationer är helt avgörande för hälsa, välbefinnande och effektivitet. Det gäller på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi hjälper er att förbättra kommunikationen och främja goda relationer. Olika typer av sociala interaktioner är den mest kraftfulla förstärkaren vi har för mänskligt beteende, och ett gott socialt stöd är det mest kraftfulla skyddet som finns mot olika typer av stress och påfrestningar. Det finns det gott om forskningsstöd för.

Positiv förstärkning och värderad riktning

Utvecklingszonens förändringsinsatser går i första hand ut på att förstärka positiva beteenden och att få beteendena i sig själva att upplevas som belönande, dvs att bidra till att människor fårkontakt med sin inre motivation. På det sättet får insatserna positiva effekter på såväl prestationer, engagemang som socialt samspel.

Värderad riktning bygger på att dels ha en klar uppfattning om vad som är allra viktigast, dels på att se till att det som är viktigast faktiskt styr beslut och handlingar.

Värderad riktning handlar om att omsätta individers och organisationers värdegrund i praktiken, det vill säga att hitta nyckelbeteenden som går i värderad riktning.

Värderad riktning är en förutsättning för långsiktig positiv utveckling och framgång, för individer, företag och organisationer. I värderad rikting finns en enorm potential till att hitta drivkraft och känsla av tillfredsställelse i sin vardag, både privat och på arbetet.

Långsiktighet och mätbarhet

För att en förändring ska vara långsiktigt hållbar och ge effekt, krävs vanligtvis mer än en enstaka utbildningsinsats. Det behövs också någon form av uppföljning, helst över tid.

När man gör något mätbart går det också lättare att följa upp och ge feedback. Mätbarhet skapar synlighet. Hur många positiva återkopplingar har du givit till dina elever eller medarbetare idag? Hur har du fördelat återkopplingen? De som har störst svårigheter behöver ofta mest positiv återkoppling på det de gör som faktiskt fungerar.

Namnet är min strävan

Företagets namn, Utvecklingszonen, summerar vad arbetet går ut på: att hjälpa människor och organisationer att skapa sina egna utvecklingszoner.

Ordet utvecklingszonen är en översättning från det engelska begreppet zone of proximal development, ZPD, som myntades av psykologen Lev Vygotsky. Utvecklingszonen är skillnaden mellan vad man kan åstadkomma utan hjälp och med hjälp. Med andra ord: Men hjälp kommer vi längre i vår utveckling än vad vi gör på egen hand och vi utvecklas snabbare.

Med goda relationer, stöd i vetenskapliga principer för utveckling, tydliga mål, höga förväntningar, mycket stöd och kontinuerlig uppföljning, kan utvecklingen accelerera till helt nya nivåer. Det gör skillnad!

Lagar och etik

Som legitimerad psykolog står jag och annan legitimerad personal under överinseende av Socialstyrelsen och följer de lagar och kvalitetskrav Socialstyrelsen satt upp. Som psykolog och medlem i psykologförbundet följer jag även yrkesetiska principer för psykologer i norden, EPNP.

EPNP bygger på The European Federation of Professional Psychologists Association (EFPPA) Meta code of Ethics. EPNP 1998, innehåller bland annat riktlinjer för hur man i sin profession väger in:

Respekt för individens rättigheter och värdighet

Vi respekterar och främjar utvecklingen av varje människas grundläggande rättigheter, värdighet och värde. Vi respekterar individens rätt till privatliv, förtrolighet, självbestämmande och autonomi, i enlighet med våra andra professionella skyldigheter och enligt gällande lag.

Yrkesmässig kompetens

Vi strävar efter att utveckla och behålla hög yrkesmässig kompetens i vårt arbete. Vi eftersträvar medvetenhet om våra yrkesmässiga och mänskliga starka och svaga sidor, så vi realistiskt kan värdera med vilken kompetens vi kan ta på oss arbetsuppgifter. Vi går endast in i arbetsuppgifter eller erbjuder de tjänster som vi är kvalificerad för genom utbildning, träning och erfarenhet.

Ansvar

Vi är medvetna om vårt professionella och vetenskapliga ansvar inför våra klienter och till den organisation och det samhälle, som han eller hon lever och verkar i. Vi undviker att göra skada och ansvarar för våra handlingar och försäkrar oss så långt det är möjligt att våra tjänster inte missbrukas. Detta innebär att vi har ett gemensamt ansvar att använda våra kunskaper professionellt, vetenskapligt och etiskt gentemot individ, organisation och samhälle.

Yrkesmässig integritet

Vi strävar efter att främja yrkesmässig integritet inom forskning, undervisning och tillämpning av våra kunskaper. Detta innebär att vi uppträder ärligt, opartiskt och respektfullt gentemot andra. Vi försöker synliggöra och klargöra vår roll för andra relevanta parter i de olika sammanhang vi verkar.